گروه سیاسی -

وی در گفت و گو با افکار نیوز درباره سخنان روحانی مبنی بر اختصاص نهی از منکر به برخی از خیابان ها و علیه زنان گفت: نهی از منکر وظیفة دینی است و انجام آن در هر سطح و موضوع در جامعة اسلامی ما افتخار دارد نه تأسف. عده¬ای که رییس جمهور مورد خطاب قرار داد، دلسوزان انقلاب و این جامعه هستند که برحسب وظیفة دینی اقدام کرده¬ اند و متأسفانه به جای حمایت، مورد تعرض واقع شده و در مواردی مصدوم گردیده و یا به شهادت رسیده اند و چنین قضاوتی دربارة آنان انصاف نیست.

به گزارشافکارنیوز، بومیان با اشاره به سخن رییس جمهور که بزرگ‌ترین منکر را در کشور بیکاری و کم آبی و بزرگ‌ترین معروف را در جامعه توسعه خوانده بود گفت: رییس جمهور محترم بزرگ¬ترین منکر را کم¬آبی و بی¬آبی معرفی کرد! به¬نظر می¬رسد منظورشان «اسراف» بوده که در این صورت منکر مهمی را مورد اشاره قرار داده¬ اند و مردم باید در مصرف این مایة حیاتی صرفه جویی کنند. ولی کم¬آبی و بی¬آبی «منکر» نیست، بلکه «معضل» است و بخشی از مسئولیت آن هم برعهدة دولت است.
معاون امر به معروف حزب مؤتلفه اسلامی به این پرسش دکتر روحانی که چرا منکر و معروف این قدر پایین آمد؟ بیان داشت: مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزی در جوار حرم مطهر رضوی محورهای مهم¬ ترین معروف¬ ها و منکرها را تعیین فرمودند. ملت و دولت به¬عنوان سربازان ولی فقیه موظف به اطاعت از رهبری و حرکت در مسیری هستیم که ایشان تعیین می¬کنند.

بومیان افزود: حال این پرسش از رییس جمهوری محترم مطرح است که محورهای تعیین شده از سوی رهبری مهم ترین معروف ها و منکرهاست یا توسعه و معضل بی¬آبی؟ آیا طرح معضل بی آبی به ¬عنوان منکر، پایین آوردن سطح منکر و معروف نیست؟ ملت بزرگوار ما همواره بزرگ¬ترین معروف را که به تعبیر مقام معظم رهبری «ایجاد و حفظ نظام اسلامی» است، احیا و اجرا و هم در اصول و هم در فروع به وظیفة خود عمل کرده است.

معاون امر به معروف حزب مؤتلفه اسلامی همچنین با انتقاد از سخنان رییس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی اظهار داشت: فقر و بیکاری به دلیل شیوه¬های غلط مدیریت به وجود می - آید. چارة کار نیز دست دولت است. درمورد نیروی انتظامی هم براساس نظر مبارک امام و مقام معظم رهبری، وظیفة اصلی آن حفظ ارزش های اسلامی و اجرای اسلام است. نیروی انتظامی تنها نهادی است که طبق قانون مجاز به برخورد یدی در زمینة نهی از منکر است و در زمان حاکمیت نظام اسلامی مجری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. نیروی انتظامی اگر اسلام را اجرا نکند، قانونی نیست و در نظام اسلامی جایگاهی ندارد.

بومیان گفت: این تعابیر آقای روحانی به ¬عنوان رییس جمهور کشور و عضو مجلس خبرگان تعجب آور و دور از انتظار است. طرح این گونة مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، آیا در جهت تقویت این دو فریضة الهی است یا تضعیف آن؟ از شخصیت انقلابی و مجتهدی همچون دکتر روحانی انتظار می¬رود در بیانات خود دقت بیشتری داشته باشند که مورد سوء استفادة فرصت - طلبان و بدخواهان قرار نگیرد.

معاون امر به معروف حزب مؤتلفه در پایان تأکید کرد: امروز دل و زبان ملت شهیدپرور و قهرمان ایران اسلامی به دنبال حاکمیت ارزش ¬های اسلامی اعم از اصل و فرع در جامعه است و آقای روحانی به ¬عنوان رییس جمهوری اسلامی که برای پاسداری از اسلام و ارزش ¬های آن سوگند یاد کرده، شایسته است درسال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» همدل و همزبان با ملت شریف در جهت تقویت این دو فریضة الهی و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حرکت نماید.