به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با تصویب ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به اصطلاح مقرر کردند به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمنهای اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون کمیسیون احزاب با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب تشکیل شود. در این مصوبه عنوان شده است که اعضای موضوع این ماده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزارت کشور موظف است حداکثر تا ۱۰ روز پس از آن اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.

در ادامه نمایندگان ملت به اصطلاح مصوب کردند که اعضای کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب شده و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

همچنین براساس رای مجلس نمایندگان موضوع بند ۳ موضوع این ماده به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی و با حد نصاب اکثریت مطلق آرا آنها انتخاب می‌شوند؛ نحوه برگزاری این انتخابات براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور خواهد رسید.

بر این اساس کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان‌ها و افراد صاحب‌نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورده و جلسات کمیسیون با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای حداقل ۴ نفر از اعضا معتبر می‌باشد.

تبصره ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید عنوان می‌دارد به اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش‌بینی می‌شود ذیل ردیف مستقل لحاظ می‌گردد.

در ادامه این ماده آمده است معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون است و نایبرئیس از میان اعضا انتخاب میشود. همچنین دبیر کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رای اعضا انتخاب شده و چنانچه دبیر از میان اعضا نباشد بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت میکند.