به گزارش جام نيوز،
شیرازی نویسنده این یادداشت در این رابطه می نویسد: «جنبش سبز که اقلیت های جنسی، از جمله همجنسگرایان، جزء عمده ای از بدنه آن می باشند، به همراه جنبش سبز زاده نشده، بلکه حداقل ده برابر جنبش سبز عمر دارد. این جنبش در بسیج افکار عمومی(چه مخفیانه در داخل و چه علنی در خارج) بر علیه جمهوری اسلامی سهم انکار ناپذیری داشته و دارد. پیوستن نیروهای خواهان برابری جنسی به جنبش سبز، بخصوص قشر جوان آن، که مترصد فرصتی برای بروز نارضایتی و خشم خود بر علیه حکومت بودند، امری کاملآ طبیعی بود.
وی درادامه از سران جریان مرده فتنه خواست که از همجنس گرایان حمایت جدی نمایند، بر همین اساس در این رابطه افزود: «به اعتقاد من، بهتر است که رهبران و فعالان جنبش سبز به حساسیت اجتماعی نسبت به ستم وارده بر اقلیت های جنسی را دامن بزنند، روشنگری درباره حقوق و مشکلات همجنسگرایان درکنار روشنگری در امرحقوق زنان، اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی، ضروری است.»
این ضد انقلاب حامی حقوق همجنسگرایان اضافه کرد: «بنا به آنچه گفته شد، رهبران و فعالان جنبش سبز باید تمهیدات واقدامات عملی مشخصی را برای پایان دادن به توهمات وپیش داوری های مربوط به اقلیت های جنسی[همجنس گرایان] درجامعه، در نظر گیرند تا راه مشارکت آگاهانه و همراه با شناخت حداکثری شهروندان فارغ از تعلقات و گرایشات جنسی شان، فراهم شود.»
گفتني است قبل از انتخابات و همچنين درجريان اغتشاشات گروههاي انحرافي همچون بهايي ها، شيطان پرست ها، دراويش وصوفيه وهمچنين همجنسگرايان از نامزد هاي انتخاباتي جريان فتنه حمايت کردند.