به گزارشافکارنیوز، به قرار اطلاع حاصله به تازگی یعنی چندی است وضعیات ادارات بحرین تغییراتی می‌دهند از آن جمله اوراق و نوشتجات گمرک را فقط عربی نموده‌اند به باقی ادارات هم همین قسم دستور داده‌اند. اداره محاکمات خارجی که سابقاً در قونسولخانه انگلیس تشکیل می‌شد. حالیه آن اداره مجزا نموده و محل کتاب خانه قدیمی قرار داده‌اند گویا مقصودشان این است که بحرین را همین قسم که خودشان می‌گویند یک حکومت مستقل عربی قرار داده و معرفی نمایند که مرور زمان پیشرفت عقیده خود نمایند.

کمپانی امریکایی صاحب‌امتیاز غیرقانونی نفظ به طور اطمینان در چهار محل مشغول ساختمان‌های عمارات و لوله‌کشی می‌باشند.

سواد مطابق سواد است


توطئه برای جدا کردن بخشی از ایران+سند