به گزارش افکارنیوز، محسن رنانی گفته است: دولت می‌تواند پیکر فرتوت مدیران خود را اصلاح کند. این را قبلاً در نامه‌ای برای آقای روحانی نوشتم که دولت با ژنرال‌های فرتوت کارایی نخواهد داشت. مدیران دولت ریسک‌پذیر نیستند.

به گزارش روزنامه اعتماد وی با انتقاد از ربط دادن همه مشکلات اقتصادی به تحریم گفت: حل مشکل و توافق هسته‌ای تنها می‌تواند شرط لازم توسعه و رونق اقتصاد ایران باشد، اما شرط کافی نیست. باید واقع‌بین بود و قبول کرد که حل مسأله اتمی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکلات کنونی اقتصاد را حل کند. در نتیجه این برگ برنده امروز و فردا تبدیل به برگ فشار می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه وزرای دولت، به اندازه رئیس دولت هم جسارت ریسک را ندارند، ادامه میدهد: نگرانم بعد از تحریمها با یک آشفتگی بینظیر در واردات رو به رو شویم. زیرا هر گاه که درآمد ارزی بالا رفت با آشفتگی واردات رو به رو شدیم و هر گاه واردات آشفته شد یک بخش یا بخشهایی از تولید ملی از بین رفت. دولت تاکنون هیچ بستهای برای مکانیزم واردات در دوران پساتحریم ارایه نداده است. اگر برای واردات هیچ بستهای نداشته باشیم،رمقی که میتواند به وضع اقتصاد یاری کند، از دست میرود. نگرانم بازار ارز مدیریت نشود.