به گزارش افکارنیوز، این مکالمه این فیلم به شرح زیر است:

غرفه دار خطاب به رهبر انقلاب: این قرآن را خانم بنده برای سفره عقد گفتند شما تبرک کنید

رهبر انقلاب: من قرآن را تبرک کنم؟! من دستم به قرآن بخورد، دست من تبرک میشود…