به گزارش افکارنیوز، داریوش سجادی با اشاره به اظهارات «صادق - ز» نوشت: او در ادامه اصرار بر میدان‌داری تخت حوضی‌های سیاسی متداولش اکنون ساز جدیدی را کوک کرده و به تناوب و تعدد در مناسبت‌های سخنورانه خود و در تعریض به مواضع ضدصهیونیستی جمهوری اسلامی فرموده و می‌فرمایند: «چه کسی به جمهوری اسلامی ایران رسالت مبارزه با اسرائیل را داده است؟ چه کسی همه‌پرسی کرده است؟ هر چند پرسش فعلی ایشان در مذمت مبارزه با اسرائیل را می‌توان و باید قرائتی نوین از همان شعار «نه غزه - نه لبنان» شهر آشوبان سبز در ۸۸ تلقی کرد.

شعار فاقد شعوری که با ملامت بنام سبزهائی در تاریخ معاصر ایران سند خورد که پیش از این به اعتبار ایرانیت و داعیه انسانیت با تاسی به آموزه «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند - چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار» سبزاندیشانه(!) فخر «مشرف‌الدین» ‌شان را با عالم و آدم می‌فروختند!

شعار مذموم و فاقد مفهومی که نامدبرانه و بی‌اخلاقانه از بدآموز معروف و مذموم آمریکائیان تحت عنوان «این مشکل شماست» به عاریت گرفته شد! بدآموزی که ملهم از فرهنگ متفرعنانه آمریکائی، خویش‌کامانه و خودخواهانه دنیا را بر محور «خویش‌بینی» و «خویش بیش‌بینی» تعریف کرده و در مواجهه با مرارت و مشقت دیگران مبتلا به بی‌وقعی‌اند!

سجادی میافزاید: اگر این قبیل افراد ۱۴ قرن قبل بودند میگفتند اصلا چه کسی به حسین ابن علی وظیفه مبارزه با یزید رو داده!؟ اصلا چرا نباید مشروعیت حکومت یزید رو قبول کنیم!؟ امام همهپرسی کرد!؟ معمرین و شیوخ مجوز مبارزه با یزید را به حسین دادند!؟ نتیجه؛ کوفه یک شهر نیست! یک شگرد است! یک خصلت است!