به گزارشافکارنیوز، در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه خانه احزاب در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خانه احزاب آقایان عزیزی و نیک‌فر و خانم دیوسالار از کاندیداتوری خانه احزاب به نفع محمد حسین غفوری‌فرد نماینده اصول گرا و دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران انصراف دادند؛ همچنینن سعید یاری نیز به نغع کواکبیان کناره‌گیری کرد.

در حال حاضر ۶ نفر کاندیدای ریاست خانه احزاب هستند.