به گزارشافکارنیوز، صفحات وهابی ها در اینترنت با نشر تصویری عصبانیت خویش را به صاحب عکس نشان داده اند.

در تصویر مورد بحثیکی از مجاهدین حشد الشعبی تی شرتی را به تن کرده که بر روی آن تصویر مقام معظم رهبری حک شده است.

عصبانیت وهابیها از یک تصویر