گروه سیاسی -

وی در گفت و گو با افکار نیوز در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای در حرم امام و هزینه های بالای ان گفت: بیش از بیست سال است که از رحلت امام می گذرد اما بعضی ها دست از مرقد امام بر نمی دارند. نماینده های مجلس بازنگری و تحقیق و تفحص کنند و جلوی دله دزدی های برادران انصاری را بگیرند.

به گزارشافکارنیوز، شجونی در پاسخ به این سوال که آیا این هزینه ها با منش امام خمینی مغایرت ندارد اظهار داشت: امام فردی زاهد و با تقوا بودند . اینها امده اند ۵۰ مقبره بهشت زهرا را دور ریخته اند و از بهشت زهرا به طرف مرقد امام راه داده اند . نگاه کنید تمام مقبره های آن کنج بهشت زهرا را دور ریخته اند و این کار جنایتکاران برادران انصاری است.