به گزارشافکارنیوز، طرح اصلاح ماده(۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده(۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید شد.

طرح اصلاح ماده(۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده(۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است, در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳ / ۰۶ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.