افكار نيوز: افراطيون و سران فتنه از احتمال پخش فيلمي مستند كه در آن به صراحت پشتپرده ادعاي تقلب انتخاباتي را رسوا ميكند، در وحشت به سر ميبرند و رسانهاي جريان فتنه از هماكنون درصدد ايجاد انحراف در افكارعمومي برآمده و ادعاهاي نخنمايي را در اين باره مطرح ميكنند.

در جریان بازداشت " م. الف " از عوامل صحنه‌گردان حوادثپس ازانتخابات دربرابر دوربین با اعتراف به این که موضوع تقلب ساختگی بوده از موسوی به شدت انتقاد کرده است.

وی دراین فیلم می‌گوید که موسوی به دلیل تندمزاجی و عدم ثبات شخصیت، خراب کرد و باعثشد تا زندگی من تباه شود.

این فیلم به زودی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. عوامل رسانه‌ای جریان فتنه با توجه به محتوای این فیلم از هم‌اکنون درصدد ایجاد انحراف در افکارعمومی برآمده و ادعاهای نخ‌نمایی را در این باره مطرح می‌کنند.

پیش از این فیلم هائی نیز از عملکرد مهاجرانی و حقیقت جو و افشاری و شیرین عبادی منتشر شد که شدیدا باعثعصبانیت فتنه گران شده بود.
گفته می شود این فیلم جدید به موضوع کلی تقلب در انتخابات و تهی بودن این ادعا با استفاده از اعتراف برخی از نادمین جریان فتنه خواهد پرداخت.

انتهای پیام / ب.