به گزارشافکارنیوز، ‌ هافینگتون پست در گزارشی با اشاره به اینکه یکی از طولانی‌ترین مذاکرات که به نظر بی‌پایان می‌رسد، تصریح کرد که پس از توافق هم حدود ۶۰ روز کنگره بر روی آن بحثخواهد کرد.

هافینگتون پست با اشاره به اینکه رئیس جمهور این کشور از شکست مذاکرات هسته‌ای تصریح کرد که ایران درحال استفاده از این ترس اوباما است.

نویسنده این مطلب در ادامه تصریح می‌کند که رئیس جمهور آمریکا در ابتدا توافق با ایران را به عنوان یک میراثمادام العمر برای خود در خاورمیانه می‌دانست اما دلیلی که اکنون وی را دعوت به ادامه این روند می‌کند این است که وی از آسیب دیدن اعتبار خود در صورت عدم دستیابی به توافق نگران است.

نشریه آمریکایی با اشاره به اینکه شکست اوباما در مذاکرات هستهای میتواند ضربه ای سخت برای دموکراتها نیز باشد، تصریح میکند که رهبران ایران نیز با بهره گیری از این مسئله درحال پیش بردن اهداف خود هستند.