به گزارش افکارنیوز، اینک آمارهای ضد و نقیضی از کشته‌شدگان و مفقودین این توفان در استانهای مختلف کشور به گوش می‌رسد و مدیرانی که وظیفه مهار بحران را داشتند حالا به برون‌سپاری مسئولیت و اتهام زدن به دیگر دستگاه‌هایی که البته همه مسئولیت خطیری در این باره داشتند، روی آوردند تا بار مسئولیت خود را در برابر چنین حادثه دلخراشی که بخشی از آن نیز به موضوع عدم مدیریت صحیح باز می‌گردد، کم کنند.
از یک سو مدیران اجرایی و فرمانداران از غافلگیر شدن در برابر توفان خبر می‌دهند و از سوی دیگر سازمان هواشناسی بیان می‌کند که وقوع توفان را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع داده بود و کم‌کاری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اتفاق افتاده است.

فردا ادامه می‌دهد: روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که در موارد بسیار کوچکتر با فاز سیاسی سعی می‌کنند از کاه کوه بسازند حالا با سکوت معناداری به این موضوع بی‌اعتنایی می‌کنند. این در حالی است که در گذشته در حادثه زمستان سال ۱۳۹۲ در یک سانحه آتش‌سوزی در تهران که دو تن از زنان هموطن به علت ترس از آتش گرفتن و عوامل چندی مانند عمل نکردن نردبان آتش‌نشانی خود را از ساختمان به پایین انداختند و متأسفانه جان خود را از دست دادند در بوق و کرنا کردند و با فشار رسانه‌ای حتی خواستار استعفای مقامات بلند‌پایه شهر تهران شدند. این در حالی است که در حادثه توفان اخیر که بسیار بزرگتر و قصور مدیریتی در آن به طور فاحش دیده می‌شود همگان به این سوء مدیریت اعتراض دارند و کمتر خطاهای معمول در آن دخیل بوده است، این رسانه‌ها با سکوت خاصی سعی دارند، این واقعه را کوچک جلوه دهند.

متأسفانه این نوع سیاسیکاریها و این نوع استانداردهای دوگانه که تنها و تنها نشأت گرفته از منافع حزبی و جناحی است تا دلسوزی برای مردم در افعال روزنامههای زنجیرهای اصلاحطلب که اغلب مدعی رکن چهارم دموکراسی بوده و فریاد آزادی بیان را سر میدهند بسیار دیده میشود که برخورد دوگانه با آتشسوزی در یک ساختمان در خیابان جمهوری و توفان در ۱۴ استان کشور و کشته شدن و مفقود شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در این زمینه یکی از این موارد دلخراش است.