به گزارشافکارخبر،امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در واکنش به موضوع ارسال نامه بابک زنجانی به اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت: نامه بابک زنجانی به نمایندگان اعضای کمیسیون انرژی مجلس کذب محض است چراکه اگر قرار به ارسال نامه بود، این نامه باید به دست بنده می‌رسید.

وی افزود: به نظر می‌رسد موضوع نامه بابک زنجانی به اعضای کمیسیون انرژی از جمله مواردی است که آقای زنجانی با حاشیه‌سازی در آن می‌خواهد برخی را سرکار بگذارد، چرا که این قبیل حرکات از جمله فرهنگ این فرد برشمرده می‌شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس در پایان تصریح کرد: معتقدم آقای زنجانی با چنین عکسالعملهایی به دنبال کشتن زمان و مدیریت اهداف خود است که بنده معتقدم وی تلاش بیهودهای میکند.