به گزارش افکارخبر، رئیس ستاد مردمی رئیس جمهور گفت: این افراد نامه های مردمی راجمع آوری و پس ازسفر امشب به استانداری برای رسیدگی و پیگیری بیشتر تحویل خواهند داد.

این سامانه شب گذشته باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد و مردم با تماس به شماره ۱۱۱ تاپایان فرداشب پیام ها و مشکلات ونظرات را اعلام کنند تا از این طریق پاسخگویی و پیگیری شود.

هم اکنون بیش از۵ هزار پیام و پیشنهاد مردمی دراین سامانه ازاستان همدان به ثبت رسیده است و مردم می توانند ازطریق شماره ملی خود و کد رهگیری سامانه به آنها داده شود و درخواست خود را ارائه دهند.