گروه اجتماعی

- هر ۳ روز یک تذکر کتبی به شهرداری رفت. یک روز تغییر کاربری بوستان مادر و ساخت‌و‌سازهای غیر‌مجاز موضوع انتقاد بود و جلسه دیگر قرار دادی ۲۰ هزار میلیاردی با یکی از نهادهای نظامی.

اما به نظر می‌آید اعضای شورا چندان از عملکرد نظارتی خود راضی نیستند و معتقدند شورای شهر برای افزایش کارآمدی خود در دوسال آینده باید تغییرات اساسی در عملکرد خود به ویژه شیوه نظارتی انجام دهد. همین امروز هم برخی از اعضا نسبت به بی پاسخ ماندن برخی تذکرات شورا از سوی شهرداری گله کردند.

به گزارشافکارخبر، محسن پیرهادی ارجاع به سایر مجریان را یکی از روش های جدیدی خواند که اخیرا شهرداری برای پاسخ به تذکرات اعضا به آن متوسل شده است. او گفت: به تازگی به برخی از تذکرات اعضای شورا یا پاسخی داده نمی شود یا آنکه آن را به مجریان دیگر ارجاع می دهند. این انتقادات فقط به این موضوع خلاصه نمی شود. اعضای شورا در خودآزمایی عملکردشان نمره بالایی برای خود در نظر نمی گیرند.

پیش از این نیز اعضای شورای شهر در یک گزارش خودآزمایی عملکرد خود و شهرداری را طی دو سال گذشته بررسی کرد. طی این بررسی مشخص شد مجموعه مدیریت شهری تهران در دو سال اخیر در حوزه‌های کاهش درآمدهای ناپایدار، کنترل جمعیت روز تهران، پیگیری مطالبات معوق از دولت و مشکل کم‌آبی تهران موفق نبوده‌اند. نکته قابل تامل دیگر اینکه اعضای پارلمان محلی پایتخت به عنوان ناظران عملکرد شهرداری از طراحی یک ابزار برای اجرای دو ماموریت کلیدی شهر شامل کاهش سهم عوارض ساخت‌ و ساز و تراکم فروشی و تنظیم نرخ جمعیت‌پذیری پایتخت غفلت کرده اند.

علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اشکلات ساختاری شورا می گوید: عمده ترین زمان شورا به مسائل موردی صرف می شود. ضمن آنکه یکی از نقاط ضعف کارنامه عملکرد شورا طی دو سال گذشته نبود نظارت فرآیندی است این در حالی است که در شورای شهر نظارت مورد اتفاق می افتد.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در مورد آنچه شورای شهر تهران در دو سال آینده باید چه اصلاحاتی را انجام دهد؟ اظهار کرد: اگرچه نظارت نسبت به دوره های گذشته شورا ارتقا یافته است اما هیات رئیسه جدید باید آئین نامه داخلی بابت مدت زمان بررسی یک فوریت، دو فوریت و عادی طرح ها و لوایح تهیه و مصوب کند و تازمانی که این موضوع مشخص نشود نظارت در شورا ایده آل نخواهد شد.

محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز عقب ماندگی در تصویب و اجرای طرح های موضعی و موضوعی را یکی از اشکالات عملکرد دوره چهارم شورا خواند و گفت: شورا به لحاظ نقش نظارتی نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند.
او اضافه کرد: در شورای چهارم هر جا که نظارت دیده بان های شهری و نظارت اجتماعی و شورا با هم بوده است توانسته ایم موفق عمل کنیم.

به گفته وی ضعف در ارائه گزارش های ذی حسابی، نحوه ارائه بودجه از دیگر نقاط ضعف عملکرد شورای چهارم بوده است. این عضو شورا تصریح کرد: در حال حاضر پس از ارائه گزارش های ذی حسابی هیچگونه تکلیفی بر عهده شهرداری از سوی شورا گذاشته نمی شود. ضمن آنکه هیات رئیسه شورا معتقد است اعضای شورای فقط حق استماع گزارش های ذی حسابی و سایر گزارش های مالی شهرداری دارد و نمی تواند تکلیفی برای تغییر برعهده مدیران شهرداری قرار دهد.

او در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: اگرچه کارنامه مدیریت شهری در بخش حملونقل و ترافیک و شبکههای ارتباطی قابلقبول است اما سوال این است که شورای چهارم در ارتباط با وصول مطالبات معوقه شهرداری از دولت به چه میزان موفق بوده است و چه برنامههایی در پیشرو دارد؟