به گزارشافکارخبر،سناتور باب کِیسی، از اعضای دموکرات سنای آمریکا به عنوان ۳۲ دومین سناتور از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱ + ۵ حمایت کرد.

وی با اعلام حمایت خود کاخ سفید را برای مقابله به رد وتوی احتمالی از سوی کنگره آمریکا در وضعیت بهتری قرار می‌دهد.

کیسی حمیات خود را امروز بعد از ظهر و هفتهها پس از مناقشه موافقان و مخالفان توافق اعلام کرد. وی با انتشار بیانیهای ۱۷ صفحهای که بیش از یک صفحه آن را ارجاعات و منابع آن تشکیل میدهند به برخی مسائل و نگرانیهای مطرح شده از سوی افراد بدبین به این توافق پرداخته است.