گروه سیاسی

، در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شده که نمایندگان در قالب چند موضوع به خارج از کشور سفر می کنند اما فقظ هنگامی که در قالب ماموریت به خارج از کشور بروند باید اهداف سفر خود و دستاوردهای انجام شده را گزارش دهند.

یکی از نمایندگان مجلس در همین زمینه در گفتگو باافکارخبربا بیان اینکه در مجلس هم سفر خارجی داریم و هم ماموریت خارج از کشور گفت: سفر و ماموریت با هم فرق دارند. نماینده ای که به ماموریت خارج از کشور می رود باید از ماموریت خود به مجلس گزارش بدهد و مجلس در جریان اهداف محقق شده ماموریت قرار گیرد.

وی افزود: برخی از سفرهای خارجی در قالب ماموریت نیست و اهداف ماموریتی هم ندارند و این سفرها برای کسب تجربه انجام می شود. این نماینده با اشاره به گروههای گروه دوستی – پارلمانی مجلس شورای اسلامی با دیگر کشورها گفت: برخی سفرها و ماموریتهای نمایندگان با دعوت این گروهای دوستی – پارلمانی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه البته برخی خود پیگیری می کنند تا در سفرها باشند، تصریح کرد: همچنین برخی نمایندگان با رایزنی با مسئولین اجرایی به بهانه کسب تجربه سفر می تراشند و به خارج می روند به این معنی که برخی نمایندگان مجلس در حیطه کاری خود با وازرتخانه و سازمانها، سفرهایی را درست کرده در سفرهای خارجی با آنها همراه می شوند.

این نماینده با اشاره به سفرهای خارجی رئیس مجلس تصریح کرد: معمولا به همراه رئیس مجلس چند نماینده هم حضور دارند و که انتخاب این نمایندگان با رئیس مجلس است. وی گفت: ماموریت خارج از کشور ضوابط خاصی دارد که ممکن است این ماموریت در قالب گروهای بین المللی که مجلس شورای اسلامی عضو آن است و این گروها اجلاس برگزار می کنند که برخی از همکاران باید در آن شرکت کنند.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد شنبه هفتم شهریور عازم نیویورک آمریکا شد تا در چهارمین اجلاس روسای مجالس کشورهای عضو بین المجالس جهانی شرکت کند. در این سفر چهار نماینده با لاریجانی همراه هستند.