به گزارش افکارخبر، براساس اعلام دبیرخانه مجلس خبرگان، به پیشنهاد کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان با توجه به جداشدن کرج از تهران و تأسیس استان البرز مقرر شد که دو نفر به نمایندگی از مردم این استان وارد مجلس خبرگان رهبری شوند.

بدین ترتیب تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از ۸۶ نفر به ۸۸ نفر افزایش می یابد.

براین اساس، از این پس هرگونه افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان پس از بررسیهای لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی و با پیشنهاد هیأت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری صورت خواهد گرفت.