گروه سیاسی

، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه آینده جلسه علنی دارد.

به گزارشافکارخبر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی اعطای تابعیت به فرزندان‌حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان‌خارجی و فرزندان ‌شهدای غیرایرانی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در موردطرح‌ یک فوریتی توسعه ‌و بهینه‌سازی‌آب ‌شرب ‌شهری‌ و روستایی‌ در کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۳۹) قانون پولی و بانکی کشور و گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در موردذطرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی‌از قانون تجارت و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری را استماع خواهند کرد و سپس به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خواهند پرداخت.

رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند(ج) ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند(ز) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح، بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثنیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

استماع گزارش كميسيون اقتصادي درمورد لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي و گزارش كميسيون عمران درمورد طرح جلوگيري از پرداخت دموراژ (خسارت تاخير) به كشتيها و رسیدگی به گزارش کمیسيون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، گزارش كميسيون عمران درمورد طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور و گزارش كميسيون قضائي و حقوقي درمورد طرح جرم سياسي از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.