به گزارش افکار خبر، عباسعلی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلژیک امروز دوشنبه، ۱۳ مهرماه در رأس هیئتی از گروه دوستی پارلمانی ایران و بلژیک، تهران را به مقصد بروکسل ترک کرد.

این سفر بنا به دعوت " دیرک وان درمالن " رئیس گروه دوستی پارلمانی بلژیک و ایران انجام می‌شود و در طول اقامت نمایندگان کشورمان در بروکسل، ملاقات‌هایی با اعضای گروه دوستی پارلمانی بلژیک و ایران، رؤسای پارلمان‌های بلژیک، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر این کشور خواهند داشت.

حامد قادرمزی، نادر فریدونی، فرهاد بشیری و محمدعلی مددی سایر اعضای گروه دوستی پارلمانی کشورمان هستند که در این سفر منصوری‌آرانی را همراهی می‌کنند.

گفتوگو پیرامون ارتقای سطح همکاریهای مجالس دو کشور، تسهیل و تسریع روابط اقتصادی و تجاری فیمابین، بررسی نحوه توسعه همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی و رایزنی درباره مسائل منطقهای و بینالمللی از جمله اهداف این سفر تعیین شده است.