گروه سیاسی،

تیم اقتصادی دولت این روزها در شرایط ناهماهنگی قرار دارندتا آنجا که ۴ وزیر نامه ای به رئیس جمهور می نویسند و هشدار اقتصادی می دهند.

به گزارشافکارخبر، این در حالی است که رئیس جمهور در طول عمر این دولت سخن از کاهش تورم می زند اما یکی از مهمترین مشکلات کشور کماکان رکود است که اقتصاددانان به دولت هشدار دادند.

از سوی دیگر نامه چهار وزیر به روحانی نشان از عدم هماهنگی در دولت می دهد تا جایی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از زمان تشکیل هیچ گونه گزارشی ارائه نداده است.

به نظر می رسد این ناهماهنگی یکی از علل نامه هشدار چهار وزیر به روحانی بودهکه به وی در مورد اقتصاد هشدار داده اند.

محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در گفت و گو با افکارخبر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا آقای روحانی با چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشتند برخورد می کند و آیا رئیس جمهور به وزرا تذکر داده اند گفت: من اطلاعی ندارم و با توجه به اخلاق و مشی آقای دکتر روحانی برخورد دولت با چهار وزیر و تذکر رئیس جمهور را منتفی می دانم.