به گزارشافکارخبر،ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگویی در خصوص نتیجه جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات و تصمیم گیری این هیئت در خصوص تیتر توهین آمیز روزنامه رویش به سردار شهید همدانی گفت: در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات، به روزنامه رویش ملت به دلیل تیتر توهین آمیز نسبت به سردار شهید همدانی تذکر داده شد و پرونده این روزنامه به مراجع قضاییی ارسال شد.