عناوین اخبار روزنامه مردم سالاری در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ : رييس جمهور در جلسه هيات دولت:ايام تاريخي نبايد مورد سوءاستفاده برخي جناحها قرار بگيرد ؛رييس قوه قضاييه: قدرت خاص جمهوري اسلامي، اعتقاد به مردمسالاري است ؛معاون اول رئيس قوهقضائيه:رفاقت با آمريکا صدبرابر بدتر از وضعيت ليبي براي ما تمام ميشود؛محمدجواد ظريف:مسـاله سـوريه راهـکار سياسـي دارد؛دبير شوراي عالي امنيت ملي:اراده قاطع بر اجراي برجام و بهرهگيري از فرصتهاي جديد؛آمار دخل و خرج مردم اعلام شدپسانداز 53 هزار توماني از درآمد 2 ميليوني خانوارهاي شهري ؛رئيس پليس پايتخت خبر داد:برخورد با واحدهاي صنفي استفاده کننده از تابلوهاي با الفاظ بيگانه؛ورود تدريجي 18رام قطار در خط3 مترو و کاهش سرفاصله حرکتهاافتتاح ايستگاه نعمتآباد؛ بزودي؛خيمه سرما در 10 استان کشورتامين گاز با بالاترين ضريب اطمينان انجام ميشود؛يک چهارم نهايي جام حذفيناکاميپرسپوليس 10 نفره مقابل ذوبآهن ؛پسماندهايي که روي زمين ماندآوار نخالههاي ساختماني بر سر لرستان؛در پرديس سينمايي آزادي صورت گرفت:اکران انيميشن سينمايي
عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه تعادل در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه بهار در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ :