گروه سیاسیافکارخبر

، با پخش برنامه فیتیله عده ای بخصوص نمایندگان مجلس و در خط بعد رسانه های مغرض و گروه های معاند نظام سعی در سو استفاده از احساسات مردم داشتند و تلاش کردند تا با عمدی نشان دادن این اتفاق آن را سیاست رسمی کشور عنوان کرده و مردم را رودر روی یکدیگر قرار دهند. اما هوشیاری مردم که خصوصا در واکنش های آنها در شبکه های اجتماعی مجازی بویژه تلگرام و اینستاگرام نمود پیدا کرد مانع از بهره برداری دشمنان و دسیسه چینی آنها شد.

مردم در شبکه های اجتماعی با یادآوری اقدامات مختلف و انساندوستانه فیتیله ای در سالیانی که از پخش برنامه آنها می گذرد خواستار آن شدند که یک اشتباه در آیتم طنز ۵ دقیقه ای باعثفراموشی تمام خوبی های یک برنامه و عوامل آن نشود. آنها با نتشار تصاویری که عموهای فیتیله ای را در حال عیادت از بیماران یا رضایت گرفتن و آزادی یک پدر از چوبه دار به درخواست دخترش نشان می داد و همچنین تصاویر پاک کردن ماشین توسط فیتیله ای ها در حمایت از کودکان کار نشان دادند که حواسشان هست و مهربانی های این افرادد دوست داشتنی را فراموش نمی کنند.

واکنش مردم و قدردانی آنها از فیتیله ای ها باعث شد تا هجمه وحشتناکی که بر اثر بی درایتی برخی افراد علیه فیتیله ای ها شکل گرفته بود و کم کم داشت به اقداماتی در جهات خلاف وحدت و امنیت ملی تبدیل می شد فروکش کند و مردم اینبار هم نشان داند که جلوتر و هوشیارتر از برخی مدعیان حرکت می کنند.