ما حقوق خوان ها نیک می دانیم که فرانسه چقدر برای یک حقوقدان مهم است.

فرق هم دارد

ضاحیه کجا پاریس کجا

لبنان جنگ زده کجا فرانسه متمدن کجا

تروریست ها زحمت بکشند نیرو و تمرکزشان را بر روی همین کشورهای جنوب غرب آسیا، کشورهای اسلامی، شیعیان و امثال اینها بگذارند. خون غربی ها رنگین تر است از خون لبنانی ها، سوری ها و عراقی ها. آنقدر خون مظلومان این مناطق بر زمین ریخته شده که گویی عادی شده یتیم شدن فرزندان بی گناه لبنان و سوریه و عراق اما …

اشتباه نشود از کشته شدن انسان های بی گناه در هر جای دنیا ناراحت می شویم و به ظلم و جور مستکبران بیشتر پی می بریم اما از این ناراحت تر می شویم که رئیس جمهور کشورمان در اولویت دهی ها دچار اشتباه شود.

رجاء واثق داریم که این ترجیح بلا مرجح نه از سر عمد بلکه از سر خاطرات حقوقی رئیس جمهور است و البته امیدوارتر هستیم که این دست اشتباهات تکرار نشود تا مبادا فکر انسان های آزاد اندیش به سمت و سوی دیگر نرود.

ما سرهنگ و سرداردوست ها لبنان و سوریه و فلسطین و عراق و یمن و بحرین را کمتر از فرانسه دوست نداریم. چمران ها و حاج قاسم ها و همدانی ها کودکان لبنانی و عراقی و سوری را کم اهمیت تر از مردم فرانسه و بریتانیا و … نمی دانند.

دشمن روی تک تک حرکات، بیانات و رفتارهای ما حساس است و برنامه ریزی می کند. مبادا دشمن را امیدوار کنیم که ما یک کشور استعمارگر را بیش از یک کشور مظلوم به حساب می آوریم و مبادا استنباط کنند که مسئولین ما حمایت های خود را از مظلومان عالم کم کردند و می خواهند دست در دست های آلوده مستکبران گذارند. البته نه مسئولین ما این کار را می کنند و نه این اتفاق خواهد افتاد.


مسعود پیرهادی کارشناس ارشد حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام