به گزارشافکارخبر،نشست تخصصی استحکام ساخت قدرت درونی جمهوری اسلامی پیش از ظهر امروز(یکشنبه) با سخنرانی سردار حسین ظریف منش رئیس اسبق دانشگاه جامع امام حسین(ع) در دانشگاه عالی دفاع ملی کار خود را آغاز کرد.

وی که در خصوص جنگهای آینده و استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی سخن می گفت، به بررسی ویژگی های جنگ های آینده و نسخه جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با نوع تهدیدات در این منازعات پرداخت.

ظریف منش در بخشی از سخنان خود به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت: اهمیت این نشست نسبت به دیگر نشست ها در این است که به موضوع دفاع به طور مجزا می پردازد، دفاعی که از گذشته تا به امروز دغدغه اصلی انسانها در تقابل حیات و مرگ بوده و انسانها برای بقا و ادامه حیات به آن تمسک جستند.

وی با بیان اینکه مسئله دفاع در آموزه های دینی ما همچون قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است افزود: امنیت مهمترین مسئله کشورها است چراکه بواسطه آن می توان در امور دیگر شاهد رشد و توسعه بود.

این کارشناس مسائل راهبردی و دفاعی افزود: یکی از مشکلات ما در تفسیر مفهوم جنگ های آینده روبرو بودن با ادبیات مبهم و متنوع است.

وی در همین زمینه گفت: مشکل دیگر ما دراین رابطه اینست که اکثر مطالب پیرامون این موضوع مبنای خارجی دارد و در واقع ترجمه شده آثار برون مرزی است.

سردار ظریف منش ادامه داد: مسئله دیگر در حوزه ادبیات و مفهوم جنگ های آینده اینست که نظریه های مرتبط با این حوزه از سوی چه کسانی عنوان می شود؟ که می توان گفت قالب این مطالب از منظر اندیشمندان غربی ارائه شده است و طبعا این موضوع از دیدگاه آنان به چالش های پیش روی ارتش های غربی در جنگ های آینده می پردازد.

به گفته وی مشکل دیگر درباره نظریات فوق این است که هرکدام از یک منظر به موضوع جنگ های آینده پرداخته اند به طور مثال برخی از نظر مفاهیم، فن آوری و برخی در سطح تاکتیک، عملیات و راهبرد به این موضوع پرداخته اند که وظیفه ما جمع بندی و رسیدن به آرای واحد است.

این کارشناس امور دفاعی تاکید کرد: تصویری که ما از جنگ های آینده مد نظر قرار می دهیم بیشتر به جنگ های بعد از سال ۱۹۹۱ برمی گردد که به واسطه فضای جدیدی که در جنگ ها گشود، از این بازه زمانی به عنوان انقلابی در امور نظامی تعبیر می شود.

وی تصریح کرد: در واقع از سال ۱۹۹۱ به بعد دگرگونی وسیعی در عرصه نظامی گری ایجاد شد که با پیچیدگی هایی همراه بود که مهمترین قوه پیشران این منازعات مسئله فناوری است.
سردار ظریف منش درباره ویژگی های جنگ های آینده اظهار داشت: کوتاه شدن زمان درگیری، وسعت منطقه نبرد، سرعت چرخش اطلاعات، توجه به افکار عمومی، افزایش سرعت، برد، و قدرت سلاح ها از ویژگیهای اصلی این نوع جنگ ها است.

کارشناس امور دفاعی با بیان اینکه بی ثباتی جزئی از روند جنگ های آینده است تصریح کرد: در این نوع جنگها مولفه های راهبردی و تاکتیکی مرزهای متناوبی پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری های مدرن نقش برجسته ای را در این نوع منازعات به خود اختصاص می دهد افزود: استفاده از تسلیحات مدرن در جنگ های آینده سرعت منازعات را افزایش داده و باعثتنیده شدن ابعاد زمان و مکان در هم می شود. به طوری که با استفاده از تاکتیک های بدیع هر کدام از طرفین می توانند به سرعت جبهه مقابل را تحت تاثیر خود قرار دهند.

علاوه بر امیران سرتیپ محمد حسن باقری و سرتیپ حاتمی، جمع دیگری از صاحبنظران امور دفاعی به ایراد سخن پرداختند.

دراین مراسم هفت مقاله برتر این حوزه توسط کارشناسان امور دفاعی و نظامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.