عکس: هدیه به معاون اول روحانی در عراقعکس: هدیه به معاون اول روحانی در عراق