به گزارش افکارخبر، «صدای آمریکا» یکی از تلویزیون‌های دولتی غربی است که مستقیماً زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، به‌طوری که به هیچ‌وجه انتقاد از دولت آمریکا را تحمل نمی‌کند و اگر مخاطبی در تماسهای خود در این باره سخنی بگوید، تماسش را قطع می‌کند.

 

برای نمونه، در یکی از جدیدترین برنامه «روی خط» در تلویزیون «صدای آمریکا» صدای یکی از مخاطبین را تنها به‌دلیل انتقادی کوچک از دولت آمریکا قطع کردند. یکی از مخاطبین «صدای آمریکا» در پاسخ به شبهه‌فراکنی این شبکه درباره شیوه صرف‌شدن درآمدهای نفتی ایران، با انتقاد از «صدای آمریکا»، به طرح‌های گسترده جمهوری‌اسلامی ازجمله در حوزه بهداشت و درمان در سالهای اخیر اشاره کرد که سبب‌شده هزینه‌های درمانی مردم بسیار کاهش یابد و رضایت مردم را در پی داشته باشد.

این مخاطب با بررسی وضعیت بهداشت و درمان در کشورهای غربی بخصوص آمریکا، هزینه‌های درمان در آمریکا را به‌نسبت بسیار بالاتر از ایران دانست. همین سخن کافی بود که مجری «صدای آمریکا» عصبانی شود و با پرسیدن سوال‌هایی حاشیه‌ای، صدای این مخاطب را قطع کند تا می‌توان صبر و تحول و انتقادپذیری رسانه‌های مدعی آزادی بیان را نشان دهد.