به گزارش افکارنیوز،

محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام یکی از تازه ترین پست های اینستاگرام خود را به شهدای هنرمند اختصاص داد.

سردار رضایی نوشت: هنرمند وظیفه اش بازتاب خوبی هاست و اگر از زشتی ها می گوید برای حرکت به سوی خوبی هاست.

ولی هنرمند شهید پا را فراتر از ذهن و بصر می گذارد و خود جلوه و اثر می شود. آنچه را به دیگران می خواست بگوید به خود گفت و او که می خواست برای دیگران ایده و معنا را ترسیم و تجسم سازد خودش معنا و تابلو برای دیگران شد. ایده و معنا و مفهوم را در خود جای داد.

عجب نمایشگاهی در ایران پدید آمده است.

هنرمندی مردان و زنان فرهنگ ساز ایران را خریداری جز خدا نیست.