كيهان نوشت:
گفت: یکی از اعضای حلقه انحرافی در وبلاگ شخصی خود به گونه ای طنزآمیز مناجات نامه ای نوشته و کوشیده است تمامی اقدامات این جریان را، در مسیر اسلام و انقلاب و نظام معرفی کند!
گفتم: کی باور میکنه؟ … حالا چی نوشته؟
گفت: مثلا نوشته «خدایا! ما مدعی جریان انحرافی نیستیم، اما آن را از جمیع بلیات محفوظ بدار»!
گفتم: خب! دیگه چی؟
گفت: نوشته است «خدایا ملت ایران را از برکات وجودی جریان انحرافی برخوردار کن»! و نمونه هایی از این دست.
گفتم: يارو مي گفت؛ خدايا مرا نيامرز! خدايا مرا عذاب كن! خدايا عاقبت مرا ختم به شر كن! و... يكي پرسيد اين چه جور مناجات كردن است؟ و يارو در پاسخ گفت؛ دارم پيش خدا شكسته نفسي مي كنم!