روزنامه اعتماد نوشت:

در پی تماس تلفنی خبرنگار ما با روابط عمومی ریاستجمهوری برای پیگیری برخی امور اطلاع حاصل شد که کارکنان این اداره به سفر رفتهاند و کسی برای پاسخگویی دقیق به ارباب رجوع در این اداره وجود ندارد. گفته شده است که این اوضاع تا هشت روز آینده به طول خواهد انجامید، چرا که اعلام شده کارکنان این دفتر ۲۰ شهریور در محل کارشان حاضر خواهند شد.