به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ، آقای قاسم نبی پور موقعیت صنایع دریایی کشور در شرایط حاضر را با توجه به برخی محدودیتهای بین المللی مورد توجه قرار داد و گفت : با اتفاقاتی که در زمینه تحریم کشور در بخش های مختلف رخ داده است باید باهوش عمل کنیم چون قدرت های استکباری به دنبال آن هستند تا از ابزارهای مختلف بر ای محدود کردن فعالیتهای اقتصادی کشور استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سه سال گذشته با پیش بینی اقدامات قدرت های استکباری برخورد با تبعات احتمالی تحریم دریایی کشور را در دستور کار خود قرار داد، اظهار داشت: با تدابیر مناسب توانستیم مانع از تحقق اهداف و اقدامات کشورهای غربی در تحریم دریایی کشور شویم و وزارت خزانه داری آمریکا ناچار شد به شکست تحریم های صورت گرفته علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هوشمندانه بودن تدابیر این شرکت، اعتراف کند.

معاون فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحریم بیمه دریایی ناوگان ایران گفت: این اقدام کشورهای غربی و اروپایی نیز نتیجه ای برای آنها نداشت و توانستیم با استراتژی مناسب؛ پوشش بیمه ای ناوگان کشتیرانی را در داخل و حتی در کشورهای دیگر مجددا برقرار کنیم.

نبی پور با بیان اینکه در شرایط فعلی، کشورهای غربی واروپایی فعالیت موسسات رده بندی خارجی در ایران را هدف تحریم های خود قرار داده اند، گفت: دولتهایی که مدعی ایمنی جان انسانها، حفظ محیط زیست و رعایت قوانین و کنوانسیونهای دریایی هستند امروز دیگر به این مسائل اهمیتی نمی دهند و حاضر هستند یک شبه بیمه و رده بندی ده ها فروند کشتی را قطع کنند.

معاون فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وجود یک موسسه رده بندی داخلی را که بتواند در سطح بین المللی فعالیت کند، مهم دانست و اظهار داشت: نبود چنین موسسه ای می تواند تمام صنایع دریایی و صنایع وابسته به آن را فلج کند ازاین رو باید به دنبال ارتقاء موسسات رده بندی داخلی و تلاش برای عضویت آنها در مجامعی چون انجمن بین المللی موسسات رده بندی(آیاکس) باشیم.

نبی پور با قدردانی از حمایتهای سازمان بنادرو دریانوردی از موسسات رده بندی داخلی گفت: حتی اگر فعالیت موسسات رده بندی خارجی در ایران با مشکل و محدودیتی مواجه نشود همچنان باید براساس تجارب گذشته و تحریم های صورت گرفته به دنبال ایجاد چنین موسسات بین المللی در کشور باشیم تا بتوانیم در شرایط دشوار روی پای خود بایستیم.