كوچكزاده در وبلاگ شخصي خود نوشت: گفته مي شود ساز و كار وحدت و دادن ليست واحد در انتخابات مجلس يعني همان ۷+۸ جاي سهم خواهي نيست، بسيار خوب! ولي با توجه به اينكه آقاي متكي كه در انتخابات رياست جمهوري رئيس ستاد انتخاباتي آقاي لاريجاني بود و حالا هم در روز قدس آقاي لاريجاني ايشان را به عنوان نماينده خود براي شركت در راهپيمايي روز قدس و ايراد سخنراني به قم اعزام كرده، در ۷+۸ حضور دارند، معرفي يك نفر ديگر از سوي آقاي لاريجاني به معني دادن دو سهم به ايشان نيست؟

آقاي متكي كه اينقدر قرابت فكري با لاريجاني دارند كه به جاي ايشان به سخنراني اعزام مي شوند و در انتخابات هم رئيس ستاد ايشان بوده اند، نمي تواند سليقه ايشان را نمايندگي كند؟ براي تحقق وحدت بياييد اندكي صادق تر باشيم و سهم خواهي نكنيم كه در اين صورت وحدت محقق خواهد شد.