به گزارش رادیو فردا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه با اشاره به استقرار بخشی از سپر موشکی ناتو در ترکیه گفت: ما معتقدیم استقرار بخشی از سامانه موشکی ناتو در ترکیه هیچ کمکی به ثبات و امنیت منطقه و حتی امنیت کشور میزبان نمیکند.
بنابراین گزارش، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت: «سابقه‌ موضوع نشان می‌دهد که سامانه‌ سپر دفاع موشکی ناتو تداوم همان پروژه مشکوک آمریکایی است که مدت‌ها در اروپای شرقی مورد پیگیری بوده و واشنگتن با عملیاتی کردن آن در پوشش ناتو و دادن آدرس غلط برای توجیه استقرار آن در منطقه، همان سیاستی را دنبال می‌کند که در طول جنگ سرد تعقیب می‌شد و سعی می‌کند از این طریق ضمن تداوم سیاست‌های استکباری، عوامل امنیتی منطقه را در مسیر دلخواه غرب تغییر دهد»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی تاکید بر خلع سلاح و اجتناب از رویکردهای نظامی هر گونه اقدامی که منجر به نظامی شدن فضای بینالمللی و در نتیجه ایجاد رقابتهای تسلیحاتی در سطح جهان و منطقه شود را به زیان جامعه جهانی و امنیت بینالمللی میداند و آن را تقبیح میکند.