امروز یکشنبه دانشگاه تبریز شصتمین دانشگاه میزبان نمایش و تحلیل مستند کدام استقلال کدام پیروزی خواهد بود.

به گزارش سرویس سیاسی " افکار "؛ کدام استقلال کدام پیروزی با حضور در ویترین فروشگاههای ویدئو رسانه به پای فیلم های سینمائی مورد استقبال واقع شد و در اکران اینترنتی خود که در زمان خود بعد از اکران اینتر نتی فقر و فحشا روشی بدیع محسوب شد با بیش از سه ملیون بار دانلود مورد توجه بی‌نظیری واقع شد.

سینمای مستند اجتماعی در جذب مخاطب عام با این دو مستند تجربه ای نو را پشت سر گذاشت. گفتنی است فیلم و کتاب فقر و فحشا با ممنوعیت نمایش وانتشار مواجه شدند.

/ ب +