گروه سیاسی افکارنیوز-بر اساس روال سالهای گذشته اواخر هر هفته دستور کار کمیسیونهای تخصصی و خاص مجلس برای هفته بعد اعلام می شد، اما برای این هفته هنوز هیچ دستور کاری اعلام نشد.

مجلس دارای 13 کمیسیون تخصصی است که عبارتند از:

کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون انرژی،  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، کمیسیون بهداشت و درمان،  کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون عمران، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی.

همچنین در مجلس تعدادی کمیسیون خاص وجود دارد. مثل کمیسیون اصل 90 یا کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی و یا برخی از کمیسیونها که بر حسب ضرورت در مجلس تشکیل می شود.

این کمیسیونها معمولا بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته کاری مجلس جلسه دارند که دستور کار آنها از روزهای قبل مشخص می شود.

اما برای این هفته هنوز دستوری اعلام نشد. البته شاید این کمیسیونها دستور کار داشته باشند ولی رسما اعلام نشده است.