طي روزهاي اخير بخشنامه اي از سوي وزارت بازرگاني صادر شده که بر اساس آن ورود محصولات فولادي به کشور بدون انتقال ارز آزاد اعلام شده است. به نظر مي رسد بهتر است اطلاع رساني شفافي درباره ارتباط اين دستور با اختلاس بزرگ صورت بگيرد.

خراسان نوشت: پس از کش و قوس هاي فراواني که درباره اختلاس ۳ هزار ميلياردي از بانک هاي کشور و نقش حواله هاي خريد فولاد در وقوع اين مسئله به وجود آمد، طي روزهاي اخير بخشنامه اي از سوي وزارت بازرگاني صادر شده که بر اساس آن ورود محصولات فولادي به کشور بدون انتقال ارز آزاد اعلام شده است. به نظر مي رسد بهتر است اطلاع رساني شفافي درباره ارتباط اين دستور با اختلاس بزرگ صورت بگيرد.