به گزارش فارس،علی اصغر ناصری سفیر کشورمان در لیبی که در روزهای آغازین قیام مردم مسلمان این کشور و در اعتراض به کشتار وحشیانه مردم توسط رژیم گذشته لیبی به تهران فراخوانده شده بود، سهشنبه به طرابلس مراجعت و فعالیت خود را در فضای جدید سیاسی لیبی آغاز نمود.

امید می رود با حضور سفیر کشورمان و گسترش فعالیت سفارت، روند توسعه و تعمیق همکاریهای دوجانبه بین ایران و لیبی در راستای منافع و مصالح دو کشور روز بروز شتاب بیشت