روزنامه خراسان نوشت:

با بررسي سايت ها و مراکز رسمي دستيابي به اطلاعات مجموعههاي اقتصادي تحت مالکيت شرکت سرمايه گذاري (آقاي الف- الف )که مهم ترين متهم اختلاس اخير است، مشخص شده که بخش عمده اي از اطلاعات موجود در اين پايگاه هاي اطلاع رساني طي روزهاي اخير حذف شده است تا امکان دستيابي به سرنخ هاي بيشتر از اين اختلاس بزرگ، سخت تر شود.