محمد مهاجری در وبلاگش نوشت: دوسال و سه ماه از روزهایی که برخی ازجوانهای پاکدل ، شیفته شعار"دزدگیر۸۸" شده بودند می گذرد. هنوز هیاهوی آن شعار در گوش مان مانده اما دیگر از دزدگیر خبری نیست. دزدگیر ۸۸ به همان سرعتی که شعار شد، از صفحه سیاست محو گردید.

واقعا چه کسانی آن دزدگیر را از کار انداختند؟ حق داریم چنین گمان کنیم که دزدگیر۸۸ را همان هایی از کار انداختند که برای روزگار بعد از احمدی نژادشان، کیسه می دوختند؟ و بالاتر از آن، حق داریم تصورکنیم که شعار " دزدگیر۸۸ " فقط کلاهی بود که عده ای آن را برای گذاشتن بر سر مردم دوخته بودند؟

چه هوشمند آدمهایی اند آنهایی که دزدگیر ساختند، دزدگیر را به شعار مردم پرشور تبدیل کردند، در هیاهوی صدای آژیر این دزدگیر، دزدی ها کردند و صد البته که پیش از همه اینها، دزدگیر را از کارانداختند! … و خلاصه همه مان را سر کار گذاشتند.

یقین دارم و دارید که احمدی نژاد از اقیانوس بیکران بزرگترین فسادمالی تاریخ ایران ( اختلاس۳۰۰۰میلیارد تومانی) یک ریال هم برنداشته، اما چرا او حاضر نیست حالا دومدل ارتقا یابد و دزدگیر ۹۰ باشد؟ حالا که ، هم دزد حاضر است و هم بز.شاید دلیلش آن است که ساختن یک دزدگیر جدید برای آنها که دوسال پیش همین کار را کردند، دیگر صرف نمی کند.