* پس از فرمایشات مقام معظم رهبری همه میهمانان مانند پروانه گِرد رهبر عزیزمان جمع شدند و تلاش کردند تا ایشان را ببوسند.

* پس از شعری که رهبر فرزانه انقلاب از یک شاعر عرب خوانند، میهمانان و صلوات و تکبیر پیاپی ذوق و شوق خود را از انتخاب معظم له اعلام کردند.

* ذکر سلام و صلوات فضا را عطرآگین کرده است.

* هنگام بیانات مقام معظم رهبری میهمانان با دقت و شوق بسیار به بیانات حضرت آیت الله خامنه ای گوش می دادند.

* برخی از میهمانان با چشمانی پر از اشک به سیمای رهبر عزیزمان می نگریستند.

* میهمانان چنان دور مقام معظم رهبری را گرفته اند که تشخیص استقبال کننده از ایشان سخت شده است.

* یکی از علمای اسلامی یمن درحالی که اشک میریخت پس از بوسیدن چهره ولی امر مسلمین برای سلامتی ایشان دعا کردند.

* یکی از میهمانان سنی وقتی به مقام معظم رهبری رسید با صدای بلند ایشان را رهبر مسلمین جهان نامیدند.

* مقام معظم رهبری صبورانه و با لبخند به ابراز احساسات مدعوین پاسخ دادند.