به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای اصناف کشور، نخستین جلسه مشاوران رئیس جمهوری صبح روز سهشنبه نیز برگزار شد.
قاسم نوده فراهانی در طی یک دهه اخیر مسئولیتهایی از جمله رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی - خدماتی تهران، ریاست شورای اصناف کشور و همچنین ریاست هیئت مدیره خیرین سلامت را در کارنامه خود دارد.