روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر آورده :پس از احضار و برگزاری جلسات بازجویی سرپرست روزنامه ایران درخصوص ویژهنامه خاتون در آخرین دست از اقدامات قضایی، سردبیر این ویژهنامه نیز جهت ارائه پارهای از توضیحات و پاسخ به سؤالات به دادسرای جرایم رسانهای احضار شد.