به گزارش فارس، در تماس تلفنی بن علوی وزیر مسئول در امور خارجی سلطنت عمان و صالحی وزیر امور خارجه کشورمان، آخرین مسائل دوجانبه و منطقه ای و همچنین مسائل مورد علاقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خاطرنشان میکند: صالحی و بن علوی روز پنجشنبه نیز با یکدیگر رایزنی و گفتوگو کردند.