سران سه قوه مهمانان ویژه همایش بزرگ بیداری اسلامی بودند که در جایگاه مخصوصی نشسته و مستمع سخنرانی رهبر معظم انقلاب بودند.