به گزارش افکارنیوز،

 

نحوه حفاظت از صدام به روایت اسناد ساواک