به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!
از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

 

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا جدال بر سر هاشمی!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا جدال بر سر هاشمی!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!

 

از زنگ آغاز مجلس دهم تا پایان روز های ملال آور!