به گزارش افکارنیوز،

یکی  از نمایندگان خطاب به هاشمی زائی گفت، چون این دو روز رئیس خوبی بودی قانون را برایت عوض می کنیم!

هاشمی زائی نیز در پاسخ به وی گفت: همین دو روز هم قانون خیلی به ما لطف داشت!

در این لحظه بود که یکی از نمایندگان با صدای بلند خطاب به هاشمی زائی گفت:  آقا داره مستقیم را رادیو پخش می شه ها!!!